RoSA!
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:

Rotterdamse Sociale Alliantie


Meldt u aan voor de gratis Nieuwsbrief van RoSA! (click hier)Nieuwsbrief 166 van RoSA! met artikelen over de het coalitieakkoord, RoSA! en de Erasmus Universiteit, de grote transitie, een brief uit Almere over de langdurige zorg, Rotterdam armoedevrij (uit 2013) en een cartoon.

Nieuwsbrief 166 / 14 juni 2022 (click hier)

POSITIEVE PUNTEN van Rosa!

GEHOORD IN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE IN 2019

het laatste jaar voor de Corona

verzameld door onze vaste notulist van de Initiatiefgroep Chris Noordam

hierna hebben we alleen nog een nieuwjaarsbijeenkomst 2020 gehad, andere bijeenkomsten konden niet meer georganiseerd worden door Coronamaatregelen.


28 januari 2019

Hans Goosen
- De omvang van het armoede- en schuldenprobleem vraagt om een oplossing van de samenleving.
- Betere gegevensuitwisseling om schulden vroeg te signaleren.
- Een beter overzicht van vorderingen bij het Rijk.
- Een SER-advies over werk en armoede onder verschillende groepen in Nederland.
- Kinderarmoede bestrijden.
Er moet een verandering met de samenleving komen. We moeten aan de jeugd denken, aan het klimaat, maar ook sociaal.

Marco Florijn
- Voorkomen van schulden moet centraal staan.
- De beslagvrije voet wordt te complex berekend en is biojna onuitvoerbaar.
MarcoHij vertelt over het Jongeren Perspectief Fonds in den Haag.Het gaat erom dat iemand perspectief heeft, schuldenvrij wordt en wat van zijn leven maakt.
- Mensen hebben recht op een schone lei.
- Mensen moeten geen schulden aan gaan.
- Als merendeel van de schuldeisers het eens is met een maatregel, dan moet iedereen meedoen.
- Pak schuldeisers harder aan!
- Rotterdam moet weer een voorbeeldstad worden, wat betreft de aanpak van armoede in de stad.

Sarah Reitema

Zij stelt dat het niet uit maakt hoe de schuldenaar het aanpakt.
Als je eenmaal prooi bent van de zondige armoedeindustrie, kom je er niet uit met incasso, deurwaarders en bedrijven als Wehkamp.
Ze noemt de volgende kernpunten:
- voortaan gelijke behandeling van Rotterdammers
- belastingvrije voet aanpakken


Tjeerd de Boer
Tjeerd zegt dat 3 miljoen mensen een flexbaan hebben of ZZP’er zijn. 
De enige manier om dit op te lossen is om een basisinkomen te gaan instellen.
Hij pleit voor terugkeer van de langdurigheidstoeslagen noemt die wasmachinetoeslag.
Vaste lasten via uitkering betalen ontzorgt.


Ellen Verkoelen

De grootste boete eiser is de gemeente Rotterdam zelf.
Burgemeester Aboutaleb heeft gezegd dat dit moet stoppen.
- De scheiding tussen arm en rijk is veel te groot geworden in Rotterdam.
- Mensen van de sociale woningbouw worden naar andere gebieden gedreven.


 

1 juli 2019

Michiel Grauss is de eerste wethouder in Nederland voor Armoedebestrijding.
De portefeuille is ruim 80 miljoen euro.
Hij gaat in op de armoede met de gevolgen voor kinderen.
Er zijn 2 beleidsnota’s gemaakt:
- De Rotterdamse aanpak van armoede (Getiteld Uit de knoop). Dit heeft met heel veel dingen te maken. Hij vertelt dat alle
  collegeleden hebben meegeschreven. Dit vereist een integrale aanpak.
- Op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers (Getiteld Reset Rotterdam).

Punten die hij noemt:
- 500 gezinnen begeleiden om uit de stress te komen
- de dienstverlening van de gemeente moet effectiever
- de regels moeten simpeler worden
- de langdurigheidstoeslag moet concreter worden
- de toelage kinderopvang moet duidelijker worden
- samengevat: de aanpak moet vele malen beter

Michiel GraussHij deelt mede dat de gemeente bezig is om het vaste lastenpakket van bepaalde gezinnen te gaan betalen vanuit de uitkering (dit vraagt aanpassing van de wet).
Hij stelt dat er in Rotterdam al geldlessen worden gegeven op middelbare scholen en bij JIP (Jongeren Informatie Punt).
Mensen die geld verdienen aan de schulden van anderen (incassobureaus, bewindvoerders etc.) daar moeten we vanaf.
In combinatie met hogere BTW, stijgende vaste lasten en minder bijstand ontvangen kunnen we zo niet doorgaan.

Michiel deelt mede dat er een Stadsmarinier Schulden is benoemd.
Deze stadsmarinier krijgt een centrale rol in de schuldenaanpak en treedt vooral op wanneer de gewone ondersteuning niet toereikend is of wanneer een lange adem nodig is.

René Peters
René Peters

Hij stelt dat het basisinkomen te weinig is voor mensen. De uitkeringen moeten omhoog. Het CDA gaat voor een basisbaan.
Hij stelt dat huisuitzetting bij gezinnen ook moet stoppen. Ook afsluiting van gas, water en licht is zo’n verkeerde actie.
Water is een eerste levensbehoefte roept iemand uit de zaal. Dat is een mensenrecht.

 


23 september 2019

Richard MotiRichard Moti is Wethouder Werk & Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
In Nederland is de laatste jaren 10% economische groei geweest. Heel veel mensen in Rotterdam hebben dit niet gemerkt. Zij hebben nu 974 euro netto in de bijstand. Hij wil dat veel mensen er wel van gaan merken dat er groei is. Dit moet door werk te gaan verrichten.
Werk moet het inkomen verbeteren. Werk zorgt ook voor meer eigenwaarde. Het maakt je trots. Werk zorgt ook voor sociale contacten.
Het programma “Mensenwerk” wil het aantal Rotterdammers in de bijstand terugbrengen naar 30.000 in 4 jaar. Op 1 januari 2018 waren dit er 38.000.

3 kernpunten zijn er:

Dienstverlening verbeteren
Mensen voelen zich vaak opgejaagd en bejegend. Dit komt o.a. door dat mensen worden uitgenodigd met een dreigbrief. Als u niet komt dan…(maatregelen).
De gemeente moet van die brieven af. Heeft er duizenden die allemaal anders moeten worden opgesteld.
Eind van dit jaar moet dat klaar zijn. Brieven moeten menselijker worden.

Duurzame uitstroom
Er is voor mensen te veel draaideurwerking. Van een tijdelijke baan weer terug in de uitkering. Vooral voor de lagere beroepen wordt er weinig geïnvesteerd in opleiding en training.
Gevolg is dat de hoger opgeleiden steeds meer opleiding krijgen en het gat tussen beide groepen groeit.
De wethouder wil dat de lager opgeleiden meer opleiding gaan volgen. De Social Return on Investment (SROI) moet een andere invulling gaan krijgen. We willen dat deze groep een hoger loon gaat krijgen.

Inkomenszekerheid verbeteren
Veel alleenstaande ouders zitten in de bijstand. Diverse toeslagen krijg je op verschillende dagen in de maand bijgeschreven. Mensen hebben daar moeite mee.
De Belastingdienst wil hieraan niet meewerken om te veranderen. Het Rotterdams voorstel om alle toeslagen bij elkaar op te tellen en gelijktijdig uit te betalen.
Kernpunt moet zijn dat Werken loont.

Maureen van der PligtMaureen van der Pligt FNV
Minimumloon
Dit moet naar 14 euro per uur. Uitkeringen en AOW zijn gekoppeld aan het minimumloon.
Dit is de grote strijd van dit jaar. Alle vaste lasten en BTW zijn gestegen. Maar het minimumloon niet.

Jongeren met beperking
Veel van deze jongeren zitten nu thuis. De sociale werkplaatsen zijn uitgekleed. Mensen met een arbeidsbeperking worden geschoffeerd door dit kabinetsbeleid.

Verplichte tegenprestatie
We zien dat heel veel mensen werk doen zonder betaling om werkervaring op te doen. Dit moet stoppen. Ze noemt bedrijven waar mensen werkervaring opdoen zonder betaling. Deze mensen voelen zich gecriminaliseerd. Werken zonder loon moet stoppen.

Systeem Risico Indicatie (SyRI)
Veel mensen in Hillesluis en Bloemhof zijn door deze wet als fraudeur in de systemen gezet. Betreft 1.200 personen vaak met een migratieachtergrond en een bijstandsuitkering. Alle systemen zoals Sociale Verzekeringsbank en andere instanties zijn aan elkaar gekoppeld. Er is in Rotterdam actie gevoerd. Dit kreeg veel media-aandacht. Rotterdam stopt met deze handelswijze.

Wachttijd
Jongeren moeten 4 weken wachten voordat ze een uitkering krijgen. Dit moet veranderen.

Participatiewet
De participatiewet bestaat ongeveer 5 jaar. Er is een hele schuldenindustrie omheen ontstaan. Daar moeten we vanaf.


Bas van Weegberg17 oktober

Bas van Weegberg, Voorzitter FNV Jong
De Sociaal Economische Raad heeft 10 aanbevelingen gedaan op beleidsgebieden als wonen, werken, arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheid, financiën.
Wat moet er gebeuren op sociaal leenstelsel, flexibilisering arbeidsmarkt, voorkomen stress en burn-out, woningmarkt etc.
De 10 aanbevelingen zijn te vinden op https://www.ser.nl/nl/Publicaties/jongeren-advies.


DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie
 

Waar staat ROSA! voor?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van de  Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties en breidt deze samenwerking uit.

RoSA! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.


NETWERK Rotterdamse Sociale Alliantie

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie op 17 oktober, de Wereld Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van de initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede. De Rotterdamse Sociale Alliantie is verteenwoordigd in de landelijk Sociale Alliantie en verschillende andere organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt een aantal malen per jaar bij elkaar (zover als nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal maandelijks bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men vaker bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat over het algemeen uit van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. Zoals de mars tegen de armoede van 17 oktober 2014 en 10 maart 2018 en het ondersteunen van actiegroepen in het kader van armoede en schulden. De spontaniteit via actualiteit staat daarbij voorop. Dit zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Primair blijft dat de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit dit netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van Rotterdammer in armoede, schulden of sociaal isolement voorop. 

Oorspronkelijk vastgesteld op 8-10-2012, bijgesteld op 21-3-2018.


Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage!
 
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONEREN

De Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.