RoSA!
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:

Rotterdamse Sociale Alliantie


Meldt u aan voor de gratis Nieuwsbrief van RoSA! (click hier)


In de Nieuwsbrief nummer 175 van RoSA! ligt de nadruk op de verkiezingen, die aanstaande woensdag 15 maart gehouden gaan worden voor de provinciale staten en de waterschappen.

Indirect wordt ook een deel van de Eerste Kamer verkozen. En daar precies ligt een kans op nieuw beleid. Om eindelijk eens wetten tegen te houden, die in de afgelopen 10 jaar grote kloven hebben geslagen in het onderlinge vertrouwen tussen burgers en politici. En de kloof tussen arm en rijk alsmaar hebben doen groeien.

Waar na de coronacrisis vele zaken in samenwerking hadden moeten worden uitgevoerd, worden veel tegenstellingen door de politiek uitvergroot. Waarbij kamerzetels belangrijker worden gemaakt, dan de taken van de overheid die in de grondwet verankerd liggen.

Het is in dit verband goed te begrijpen, dat in de verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad in 2002, 60% van de kiezers niet de moeite heeft genomen om naar de stembus te gaan. De meerderheid van de Rotterdammers heeft het vertrouwen in de politiek verloren.

Misschien is het toeval, maar deze week kwam een rapport uit van het Nibud, de Leidse Universiteit en Deloitte, dat 60% van de huishoudens in Nederland financieel kwetsbaar zijn. Daar ligt de reden van het verzuim, maar ook de kans voor de oplossing, er is één weg terug. Maak de democratie weer van uzelf. Ga wel stemmen.

Laat u zich in deze nieuwsbrief motiveren door het artikel van onze huiseconoom, Tjeerd de Boer. Hij geeft daarin een overzicht van tegenstellingen, zoals die in Nederland gegroeid zijn. Met een inschatting van de kansen van partijen. Zonder een keuze te maken voor een specifieke partij.

Die keuze is aan U. Echt aan U!


Nieuwsbrief 175 / 9 maart 2023 (click hier)


DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie
 

Waar staat ROSA! voor?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van de  Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties en breidt deze samenwerking uit.

RoSA! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.


NETWERK Rotterdamse Sociale Alliantie

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie op 17 oktober, de Wereld Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van de initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede. De Rotterdamse Sociale Alliantie is verteenwoordigd in de landelijk Sociale Alliantie en verschillende andere organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt een aantal malen per jaar bij elkaar (zover als nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal maandelijks bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men vaker bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat over het algemeen uit van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. Zoals de mars tegen de armoede van 17 oktober 2014 en 10 maart 2018 en het ondersteunen van actiegroepen in het kader van armoede en schulden. De spontaniteit via actualiteit staat daarbij voorop. Dit zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Primair blijft dat de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit dit netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van Rotterdammer in armoede, schulden of sociaal isolement voorop. 

Oorspronkelijk vastgesteld op 8-10-2012, bijgesteld op 21-3-2018.


Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage!
 
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONEREN

De Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.