rosa logo kopfotokopfotokopfotokopfotokopfoto
Rotterdamse Sociale Alliantie, netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Rotterdam investeert
donderdag 12 maart 2009 van de Bestuursdienst Rotterdam


Rotterdam investeert nog eens 123 miljoen in de stad

Actieve bemiddeling naar werk, een offensief van onderwijs en scholing, aanjagen van de Rotterdamse economie, een duw in de rug van de bouwproductie, versnelling van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed en het voorkomen van armoedeval en schuldproblematiek. Dit zijn de zes speerpunten waarmee Rotterdam de stad en haar inwoners door de economische crisis wil loodsen en er straks als sterke en duurzame stad wil uitkomen.

Het gaat daarbij om 123 miljoen euro aan versnelde investeringen in 2009. Het college stelde al eerder 200 miljoen euro ter beschikking voor grondaankopen voor bouwprojecten.

Met het plan "Rotterdam biedt perspectief" presenteerde het college van B en W vandaag in het bijzijn van verschillende partijen in de stad een pakket aan maatregelen. Met als belangrijkste opgave de stad en haar inwoners zo sterk mogelijk uit de crisis te laten komen. Bijzondere aandacht daarbij heeft het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het realiseren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ter voorbereiding op het pakket aan maatregelen sprak het college de afgelopen periode met zo'n zestig vertegenwoordigers van onderwijs- en zorginstellingen, industrie, MKB en de detailhandel. Tijdens de presentatie deed het college tegelijkertijd een dringende oproep aan partners in de stad om gezamenlijk de krachten te bundelen. Daartoe heeft het college en een aantal partners in de stad een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen onder andere méér werkgelegenheid te creëren, het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdammers te verhogen en de woningbouw te stimuleren.

Concrete maatregelen 6-puntenplan

Rotterdam kiest met haar 6-puntenplan voor versneld investeren in projecten die bijdragen aan duurzaamheid, kennis en innovatie en een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het gaat daarbij om de volgende speerpunten:

1. Actieve bemiddeling naar werk

Rotterdam zorgt door middel van alerte bemiddeling dat werklozen snel weer aan het werk komen bij andere bedrijven of in andere sectoren. In de plannen is er extra aandacht voor jongeren, langdurig werklozen en zelfstandigen zonder personeel die in de WWB belanden. Zo wordt ingezet op verlenging van opleidingen van jongeren en het op peil houden van het stageaanbod. Daarnaast worden Mobiliteitscentra ingezet om mensen zo goed mogelijk van werk naar werk te helpen. Ook wil Rotterdam in totaal meer dan 1.000 banen realiseren aan de onderkant van de markt, onder meer door het uitbreiden van het aantal (500 tijdelijke) gesubsidieerde banen.

2. Offensief van opleiding en scholing

Op het gebied van onderwijs en scholing start de stad een offensief om mensen die niet snel ander werk vinden om- of bij te scholen naar sectoren waar wel vraag is naar arbeidskrachten.  Voorbeelden hiervan zijn de zorg, techniek of het onderwijs. Rotterdam wil voorkomen dat met name jongeren door de crisis voor langere tijd in de bijstand belanden. Daarom stelt het college onder meer 4 miljoen beschikbaar om 2.000 extra leerlingen een (vervolg)opleiding te laten volgen aan een van de ROC's en wordt 3 miljoen beschikbaar gesteld voor het versneld realiseren van wijk-,vak en topscholen waarmee 1.000 extra leerlingen een opleiding kunnen volgen. Verder komt er een arbeidsmarktbijsluiter, waarmee jongeren worden aangespoord een opleiding te kiezen die aansluit op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt er extra geïnvesteerd in stageplaatsen en opleiden op het werk.

3. Aanjagen Rotterdamse economie

Rotterdam wil dat bedrijven ook tijdens de economische crisis de mogelijkheid krijgen om te blijven ondernemen, investeren en innoveren. De stad wil zich nog sterker onderscheiden in duurzaamheid en innovatie, door onder meer 3 miljoen vrij te maken om startende, innovatieve bedrijven in de energie- en klimaatsector op weg te helpen. Daarnaast investeert de stad 19 miljoen in energiebesparende maatregelen bij scholen, zwembaden en gemeentelijke gebouwen en bijna 8 miljoen euro in energiebesparende verlichting in de openbare ruimte. Ook maakt het college 1 miljoen euro vrij voor innovaties in de zorg, zoals toepassing van internet en multimedia toepassingen om aan de stijgende vraag naar arbeid tegemoet te kunnen komen. De Zorgportal Rijnmond staat centraal in de vernieuwing van de zorg. Daarnaast zet de gemeente in op verlenging van de Kansenzones om 12 miljoen extra aan investeringen te genereren.

4. Een duw in de rug van de bouwproductie

Rotterdam investeert in een aantrekkelijke woonstad om zo de economie structureel te versterken. Zo heeft het college al eerder 200 miljoen ter beschikking gesteld voor het doen van grondaankopen, waarmee bouwprojecten die belangrijk zijn voor de stedelijke ontwikkeling kunnen worden gerealiseerd. Verder is 15 miljoen versneld beschikbaar gesteld voor het realiseren van het project Stadshavens, waar duurzaamheid, innovatie en opleidingen hand in hand gaan. Om onnodige vertragingen bij bouwprojecten te voorkomen, wordt de flitsvergunning ingevoerd.

5. Versnellen van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed

Het college investeert bijna 12 miljoen in buitenruimteprojecten voor de binnenstad, waarmee tegelijkertijd een aantrekkelijk woonklimaat wordt gerealiseerd. Ook wordt 5 miljoen gestoken in versnelde uitvoering van een aantal infrastructurele projecten, zoals de reconstructie van een aantal wegen. Bovendien investeert het college 4 miljoen in onderwijshuisvesting en wordt 12 miljoen in renovatiewerkzaamheden aan onder meer scholen, gymzalen en sportcomplexen naar voren gehaald.

6. Voorkomen armoedeval en schuldproblematiek

Om te voorkomen dat een terugval in inkomen leidt tot armoede en schulden, investeert het college onder meer 4 miljoen in de Kredietbank zodat extra klanten kunnen worden geholpen. Ook wordt er een extra inspanning geleverd om moeilijk bereikbare gezinnen die op of onder de armoedegrens leven te vinden. Tot slot maakt het college afspraken met woningbouwcorporaties en nutsbedrijven om schulden, huisuitzettingen en afsluitingen te voorkomen.

Voor alle gemeentelijke informatie en service kunt u terecht op www.rotterdam.nl, bij het gemeentelijke servicenummer 0800-1545 of bij een van de stadswinkels.