triest Rotterdam
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

27 september 2010

mail@rosarotterdam.nlVERDUIDELIJKING


duidelijk

In onze nieuwsbrief nummer 2 van 21 augustus stond een artikel met als kop "Klantenparticipatie op werkpleinen". Gebleken is dat de volgende alinea tot misverstanden heeft geleid:
"In het begin van het afgelopen decennium werd een nieuwe clientenraad van SoZaWe ingesteld. Deze werd niet gekozen (dat was te duur) maar benoemd door de directeur SoZaWe. Formele vertegenwoordiging vanuit erkende maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, werd in Rotterdam niet meer op prijs gesteld. Tegelijkertijd werden alle op de wijkkantoren functionerende clientenraden opgeheven."

Ter verduidelijking:

Na een negatief rapport over het functioneren van de Cliëntenraad Sociale Zaken Rotterdam eind 2001, werd politiek besloten om in 2002 bij het invoeren van de Wet Werk en Bijstand (WWB) de cliëntenraad anders in te richten. Tot aan 2001 waren er op de toenmalige districtskantoren van de Sociale Dienst cliëntenpanels en er was een centrale Rotterdamse clientenraad, over het algemeen gevuld door afvaardiging uit de panels van de districtkantoren. Leden van de cliëntenraad vertegenwoordigden hun achterban bij de vakbonden of andere maatschappelijke organisaties, uiteraard wel onder voorwaarde dat zij zelf een uitkering bij de sociale dienst hadden.

De districtpanels werden per 2002 opgeheven onder protest van de deelnemers daarin. De dienst SoZaWe kreeg de opdracht om een nieuwe cliëntenraad samen te stellen, niet gekozen maar wel een dwarsdoorsnede vormend van het totale cliëntenbestand, zonder invloed van de maatschappelijke organisaties. Dit is een eenmalige actie geweest van SoZaWe in 2002 en de clientenraad is in de afgelopen acht jaar nog niet van structuur veranderd. Er wordt inmiddels bij vervanging een vorm van coöptatie toegepast. De leden van de cliëntenraad kiezen de nieuwe leden.

Bij de invoering van de WWB, een decentrale wet, heeft elke gemeente zijn eigen keus kunnen maken voor de inrichting van de cliëntenparticipatie. Zo zijn verschillen ontstaan tussen de ene en de andere Gemeente. Nu er samengewerkt moet gaan worden op de werkpleinen, ook met de regionaal georganiseerde UWV cliëntenraden zijn er problemen te voorzien met de onderlinge afstemming en werkwijze in de cliëntenparticipatie op die werkpleinen. Het artikel had tot doel daar wat extra aandacht aan te besteden. En was geen kritiek op de cliëntenraad SoZaWe of op de directeur van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam.

 

terug ...