triest Rotterdam
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

27 september 2010

mail@rosarotterdam.nlGEMEENTE ARMOEDEPROOF ?


checklist

Op dinsdag 7 september vond er in Rotterdam een regiobijeenkomst plaats van Zorgbelang Zuid-Holland. De bijeenkomst was voor Wmo-raden en voor cliëntenraden Wwb / SoZaWe en had als titel: "Is uw gemeente Armoedeproof?" Een klein maar select gezelschap zat aan tafel.

Aanwezig waren leden van de Cliëntenraad Gehandicapten Rotterdam, de WMO-raad Barendrecht, de cliëntenraad WWB Schiedam en de cliëntenraad WMO Schiedam, de cliëntenraad UWV Rijnmond, de cliëntenraad WWB Barendrecht en de cliëntenraad WWB Ridderkerk. Naast een medewerker van MEE en twee consulenten van Zorgbelang schoof RoSA! ook aan met twee personen.

Mieke Punt van het DMA centrum Zuid-Holland hield een lezing over armoedebestrijding, zij pleitte dat er binnen de WMO naast een integraal sociaal beleid voor wonen, werken, welzijn en zorg er ook een integraal beleid voor armoedebestrijding moet komen waarin ervaringsdeskundigen een belangrijke rol moeten krijgen.

Louis Sluijs van het Tympaan Instituut introduceerde het meetinstrument Armoedeproof. Het is een vragenlijst van zes bladzijden die voorgelegd kan worden aan Gemeenten en Sociale Diensten, maar ook bijvoorbeeld aan Deelgemeeenten. Een stappenplan hoe je er mee aan de slag kan gaan is bijgevoegd.

De volgende onderwerpen komen er in aan de orde:

. Gemeentelijke uitgangspunten.
. Inkomensondersteuning.
. Maatschappelijke participatie en activering.
. Gebruiksvriendelijkheid inkomensondersteunende participatiebevorderende
  ondersteuning
. Bevorderen gebruik inkomensondersteunende en participatiebevorderende
  regelingen.
. Collectieve belangenbehartiging / cliëntenparticipatie.

Louis Sluijs ging verder in op de duurzame inkomensbescherming die hand in hand zou moeten gaan met participatie in de brede zin van het woord. Er is bij armoede meer dan alleen gebrek aan geld. Het gaat vaak samen met het niet deelnemen aan culturele en sociale gebeurtenissen. Geen geld betekent niet meedoen. Niet meedoen betekent geen zelfvertrouwen. En dat betekent weer maatschappelijk niet participeren. Belangrijk is dus activering, preventie en het bouwen aan een netwerkstructuur.

U kunt het Instrument Armoedeproof vinden op de site van het Tympaan instituut. Ook RoSA! gaat ermee aan de slag en is benieuwd hoe dit instrument in de praktijk gaat werken. Meldt ook uw ervaringen ermee via ons mailadres. (een .docx bestand)

  

terug ...